ترجمه
حذف

efficiency

بهره وری

noun

اسم

UK : ɪˈfɪʃ.ən.si

US : ɪˈfɪʃ.ən.si

google image of efficiency

efficiency image / تصویر
efficiency image / تصویر
efficiency image / تصویر
efficiency image / تصویر
efficiency image / تصویر

Description of efficiency

SENTENCE of efficiency

 • opposite of

 • inefficiency

 • ناکارآمدی

 • carelessness

 • سهل انگاری - بی دقتی

 • inability

 • عجز

 • ineffectiveness

 • بی اثر بودن

 • ineptitude

 • ناتوانی

 • uselessness

 • بی فایده بودن

 • wastefulness

 • اسراف

 • disorganisationUK

 • سازماندهی بریتانیا

 • disorganizationUS

 • بی سازمانی ایالات متحده

 • inadequacy

 • بی کفایتی

 • incompetence

 • بی کفایتی

 • incapability

 • ناتوانی

 • slackness

 • سستی

 • sloppiness

 • شلختگی

 • disorder

 • بی نظمی

 • synonyms of

 • effectiveness

 • اثربخشی

 • efficacy

 • اثر

 • productivity

 • بهره وری

 • orderliness

 • نظم و ترتیب

 • organisationUK

 • سازمان انگلستان

 • organizationUS

 • سازمان ایالات متحده

 • coherence

 • انسجام

 • order

 • سفارش

 • performance

 • کارایی

 • planning

 • برنامه ریزی

 • power

 • قدرت

 • regulation

 • مقررات

 • economy

 • اقتصاد

 • logicality

 • منطقی بودن

 • productiveness

 • بهره وری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی