ترجمه
حذف

effort

تلاش

noun

اسم

UK : ˈef.ət

US : ˈef.ɚt

google image of effort

effort image / تصویر
effort image / تصویر
effort image / تصویر
effort image / تصویر
effort image / تصویر

Description of effort

SENTENCE of effort

 • opposite of

 • feebleness

 • ضعف

 • weakness

 • ضعف

 • frailty

 • ضعف

 • debility

 • ناتوانی

 • enervation

 • انرژی

 • infirmity

 • ناتوانی

 • languor

 • کسالت

 • debilitation

 • ناتوانی

 • enfeeblement

 • ضعف

 • frailness

 • شکنندگی

 • flimsiness

 • سست بودن

 • infirmness

 • ناتوانی

 • languidness

 • سستی

 • lassitude

 • سستی

 • listlessness

 • بی حالی

 • synonyms of

 • exertion

 • تلاش

 • work

 • کار

 • endeavorUS

 • تلاش ایالات متحده

 • endeavourUK

 • تلاش انگلستان

 • trouble

 • مشکل

 • energy

 • انرژی

 • force

 • زور

 • application

 • کاربرد

 • labourUK

 • کار انگلستان

 • stress

 • فشار

 • strain

 • نژاد

 • sweat

 • عرق

 • toil

 • زحمت کشیدن

 • striving

 • تلاش

 • struggle

 • تقلا

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی