ترجمه
حذف

election

انتخابات

noun

اسم

UK : iˈlek.ʃən

US : iˈlek.ʃən

google image of election

election image / تصویر
election image / تصویر
election image / تصویر
election image / تصویر
election image / تصویر

Description of election

SENTENCE of election

 • opposite of

 • voting out

 • رای دادن

 • worst

 • بدترین

 • rejects

 • رد می کند

 • dregs

 • خاکریز

 • rabble

 • غوغا

 • rejection

 • طرد شدن

 • trash

 • زباله ها

 • underclass

 • طبقه پایین

 • rejectees

 • رد شدگان

 • antagonism

 • تضاد

 • aversion

 • بیزاری

 • coercion

 • اجبار

 • dislike

 • دوست نداشتن

 • hate

 • نفرت

 • hatred

 • نفرت

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی