ترجمه
حذف

element

عنصر

noun

اسم

UK : ˈel.ɪ.mənt

US : ˈel.ə.mənt

google image of element

element image / تصویر
element image / تصویر
element image / تصویر
element image / تصویر
element image / تصویر

Description of element

SENTENCE of element

 • opposite of

 • whole

 • کل

 • foreign land

 • سرزمین بیگانه

 • entirety

 • تمامیت

 • total

 • جمع

 • lot

 • مقدار زیادی

 • totality

 • کلیت

 • wholeness

 • تمامیت

 • allness

 • اتحاد

 • part

 • بخش

 • aggregate

 • تجمیع

 • composite

 • کامپوزیت

 • aggregation

 • تجمع

 • assemblage

 • مجموعه

 • ensemble

 • گروه

 • sum

 • مجموع

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی