ترجمه
حذف

emphasis

تاکید

noun

اسم

UK : ˈem.fə.sɪs

US : ˈem.fə.sɪs

google image of emphasis

emphasis image / تصویر
emphasis image / تصویر
emphasis image / تصویر
emphasis image / تصویر
emphasis image / تصویر

Description of emphasis

SENTENCE of emphasis

 • opposite of

 • de-emphasis

 • تاکید زدایی

 • unimportance

 • بی اهمیتی

 • triviality

 • بی اهمیتی

 • insignificance

 • بی اهمیت بودن

 • ignorance

 • جهل

 • irrelevance

 • بی ربط بودن

 • inconsequentiality

 • بی نتیجه بودن

 • slightness

 • کوچکی

 • littleness

 • کوچکی

 • insignificancy

 • بی اهمیتی

 • immateriality

 • غیر مادی بودن

 • weakness

 • ضعف

 • inconsequence

 • در نتیجه

 • frivolity

 • بیهودگی

 • insubstantiality

 • بی اساس بودن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی