ترجمه
حذف

engineering

مهندسی

noun

اسم

UK : ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ

US : ˌen.dʒɪˈnɪr.ɪŋ

google image of engineering

engineering image / تصویر
engineering image / تصویر
engineering image / تصویر
engineering image / تصویر
engineering image / تصویر

Description of engineering

SENTENCE of engineering

 • opposite of

 • neglect

 • بی توجهی

 • dereliction

 • مهجوریت

 • oversight

 • نظارت

 • inadequacy

 • بی کفایتی

 • shortcoming

 • کمبود

 • nonsuccess

 • ناموفق

 • negligence

 • غفلت

 • nonobservance

 • عدم رعایت

 • nonfeasance

 • غیر اجباری

 • failure

 • شکست

 • remissness

 • غفلت

 • nonfulfillment

 • عدم تحقق

 • nonperformance

 • عدم عملکرد

 • misprision

 • بداخلاقی

 • non-observance

 • عدم رعایت

 • synonyms of

 • construction

 • ساخت و ساز

 • manufacturing

 • تولید

 • arranging

 • سامان دادن

 • authorisingUK

 • مجوز انگلستان

 • authorizingUS

 • مجوز ایالات متحده

 • building

 • ساختمان

 • constructing

 • ساختن

 • handling

 • رسیدگی

 • implementing

 • اجرا کردن

 • organisationUK

 • سازمان انگلستان

 • organizationUS

 • سازمان ایالات متحده

 • organisingUK

 • سازماندهی انگلستان

 • organizingUS

 • سازماندهی ایالات متحده

 • systematisationUK

 • سیستم سازی انگلستان

 • systematizationUS

 • سیستم سازی ایالات متحده

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی