ترجمه
حذف

enterprise

شرکت، پروژه

noun

اسم

UK : ˈen.tə.praɪz

US : ˈen.t̬ɚ.praɪz

google image of enterprise

enterprise image / تصویر
enterprise image / تصویر
enterprise image / تصویر
enterprise image / تصویر
enterprise image / تصویر

Description of enterprise

SENTENCE of enterprise

 • opposite of

 • abstention

 • ممتنع

 • apathy

 • بی تفاوتی

 • certainty

 • یقین - اطمینان - قطعیت

 • entertainment

 • سرگرمی

 • fact

 • حقیقت

 • failure

 • شکست

 • fun

 • سرگرم کننده

 • idleness

 • بیکاری، تنبلی

 • inaction

 • بی عملی

 • inactivity

 • عدم فعالیت

 • indolence

 • بی حالی

 • laziness

 • تنبلی

 • passiveness

 • منفعل بودن

 • passivity

 • انفعال

 • pastime

 • سرگرمی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی