ترجمه
حذف

equal

برابر

adjective

صفت

UK : ˈiː.kwəl

US : ˈiː.kwəl

google image of equal

equal image / تصویر
equal image / تصویر
equal image / تصویر
equal image / تصویر
equal image / تصویر

Description of equal

SENTENCE of equal

 • opposite of

 • different

 • ناهمسان

 • unequal

 • نابرابر

 • differing

 • متفاوت است

 • varying

 • متفاوت است

 • discrepant

 • متناقض

 • disproportionate

 • نامتناسب

 • dissimilar

 • غیر مشابه

 • conflicting

 • متناقض

 • contrasting

 • متضاد

 • distinct

 • متمایز

 • diverse

 • گوناگون، متنوع

 • irregular

 • بی رویه

 • nonidentical

 • غیر یکسان

 • unalike

 • مشابه

 • clashing

 • درگیری

 • synonyms of

 • identical

 • همسان

 • uniform

 • لباس فرم

 • equivalent

 • معادل

 • same

 • یکسان

 • commensurate

 • متناسب

 • comparable

 • قابل مقایسه

 • corresponding

 • متناظر

 • indistinguishable

 • غیر قابل تشخیص

 • like

 • پسندیدن

 • matched

 • تطبیق

 • matching

 • تطابق

 • alike

 • یکسان

 • correspondent

 • خبرنگار

 • even

 • زوج

 • proportionate

 • متناسب

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی