ترجمه
حذف

ethics

اخلاق

noun

اسم

UK : ˈeθ·ɪks

US : US-spell not find

google image of ethics

ethics image / تصویر
ethics image / تصویر
ethics image / تصویر
ethics image / تصویر
ethics image / تصویر

Description of ethics

SENTENCE of ethics

 • opposite of

 • corruption

 • فساد

 • disgrace

 • رسوایی

 • dishonesty

 • بی صداقتی

 • dishonorUS

 • بی ناموسی آمریکا

 • dishonourUK

 • dishonourUK

 • evil

 • بد

 • immorality

 • بی اخلاقی

 • indecency

 • بی حیایی

 • baseness

 • پستی

 • lowness

 • پستی

 • impropriety

 • ناشایستگی

 • wrong

 • اشتباه

 • badness

 • بدی

 • wickedness

 • شرارت

 • iniquity

 • بی عدالتی

 • synonyms of

 • principles

 • اصول

 • morality

 • اخلاق

 • standards

 • استانداردها

 • ethic

 • اخلاق

 • ethos

 • اخلاق

 • morals

 • اخلاقیات

 • integrity

 • تمامیت

 • creed

 • عقیده

 • credo

 • عقیده

 • belief

 • باور

 • beliefs

 • باورها

 • mores

 • آداب و رسوم

 • ideals

 • آرمان ها

 • conscience

 • وجدان

 • standard

 • استاندارد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی