ترجمه
حذف

ethnic

قومی

adjective

صفت

UK : ˈeθ.nɪk

US : ˈeθ.nɪk

google image of ethnic

ethnic image / تصویر
ethnic image / تصویر
ethnic image / تصویر
ethnic image / تصویر
ethnic image / تصویر

Description of ethnic

SENTENCE of ethnic

 • opposite of

 • nonracial

 • غیر نژادی

 • nonethnic

 • غیر قومی

 • global

 • جهانی

 • universal

 • جهانی

 • acultural

 • فرهنگی

 • philistine

 • فلسطینی

 • uncultured

 • بی فرهنگ

 • synonyms of

 • racial

 • نژادی

 • cultural

 • فرهنگی

 • tribal

 • قبیلهای

 • ethnical

 • قومی

 • ethnological

 • قوم شناسی

 • national

 • ملی

 • race-related

 • مربوط به نژاد

 • societal

 • اجتماعی

 • genetic

 • ژنتیکی

 • genealogical

 • شجره نامه ای

 • familial

 • خانوادگی

 • family

 • خانواده

 • ancestral

 • اجدادی

 • group

 • گروه

 • traditional

 • سنتی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی