ترجمه
حذف

everything

همه چيز

pronoun

ضمیر

UK : ˈev.ri.θɪŋ

US : ˈev.ri.θɪŋ

google image of everything

everything image / تصویر
everything image / تصویر
everything image / تصویر
everything image / تصویر
everything image / تصویر

Description of everything

 • all things.

 • همه چیز.

 • all things.

 • همه چیز.

SENTENCE of everything

 • opposite of

 • nothing

 • هیچ چیزی

 • not a thing

 • یک چیز نیست

 • not anything

 • نه هیچ چیز

 • nothing

 • هیچ چیزی

 • jack

 • جک

 • nada

 • نادا

 • naught

 • هیچ

 • zero

 • صفر

 • zilch

 • زیلچ

 • nix

 • nix

 • nowt

 • حالا

 • squat

 • چمباتمه زدن

 • zip

 • زیپ

 • zippo

 • zippo

 • diddly

 • به طرز عجیبی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی