ترجمه
حذف

examination

معاینه

noun

اسم

UK : ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən

US : ɪɡˌzæm.əˈneɪ.ʃən

google image of examination

examination image / تصویر
examination image / تصویر
examination image / تصویر
examination image / تصویر
examination image / تصویر

Description of examination

SENTENCE of examination

 • opposite of

 • ignorance

 • جهل

 • neglect

 • بی توجهی

 • answer

 • پاسخ

 • reply

 • پاسخ

 • negligence

 • غفلت

 • deaf

 • کر

 • unhearing

 • ناشنیده

 • theory

 • تئوری

 • abstention

 • ممتنع

 • idleness

 • بیکاری، تنبلی

 • inaction

 • بی عملی

 • conclusion

 • نتیجه

 • findings

 • یافته ها

 • abstention

 • ممتنع

 • happiness

 • شادی

 • synonyms of

 • exam

 • امتحان

 • test

 • تست

 • paper

 • کاغذ

 • quiz

 • مسابقه

 • assessment

 • ارزیابی

 • questionnaire

 • پرسشنامه

 • practical

 • کاربردی

 • oral

 • دهانی

 • evaluation

 • ارزیابی

 • appraisal

 • ارزیابی

 • catechism

 • تعلیم و تربیت

 • viva

 • زنده

 • final

 • نهایی

 • quizzing

 • امتحان کردن

 • testing

 • آزمایش کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی