ترجمه
حذف

exhibit

نمایشگاه

verb

فعل

UK : ɪɡˈzɪb.ɪt

US : ɪɡˈzɪb.ɪt

google image of exhibit

exhibit image / تصویر
exhibit image / تصویر
exhibit image / تصویر
exhibit image / تصویر
exhibit image / تصویر

Description of exhibit

SENTENCE of exhibit

 • opposite of

 • concealment

 • پنهان کاری

 • cover

 • پوشش دادن

 • hiding

 • قایم شدن

 • secrecy

 • رازداری

 • cover-up

 • سرپوش گذاشتن

 • stash

 • ذخیره کردن

 • obscuration

 • تاریکی

 • veil

 • حجاب

 • privacy

 • حریم خصوصی

 • wraps

 • می پیچد

 • cache

 • حافظه پنهان

 • atypical

 • غیر معمول

 • counterexample

 • مثال نقض

 • antithesis

 • آنتی تز

 • converse

 • گفتگو کنید

 • synonyms of

 • exhibition

 • نمایشگاه

 • display

 • نمایش دادن

 • show

 • نشان می دهد

 • exposition

 • نمایشگاه

 • fair

 • نمایشگاه

 • expo

 • نمایشگاه

 • presentation

 • ارائه

 • demo

 • نسخه ی نمایشی

 • showcase

 • ویترین

 • showing

 • نشان دادن

 • spectacle

 • تماشایی

 • demonstration

 • تظاهرات

 • illustration

 • تصویر

 • biennale

 • دوسالانه

 • parade

 • رژه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی