ترجمه
حذف

explanation

توضیح

noun

اسم

UK : ˌek.spləˈneɪ.ʃən

US : ˌek.spləˈneɪ.ʃən

google image of explanation

explanation image / تصویر
explanation image / تصویر
explanation image / تصویر
explanation image / تصویر
explanation image / تصویر

Description of explanation

SENTENCE of explanation

 • opposite of

 • complication

 • عوارض

 • concealment

 • پنهان کاری

 • hiding

 • قایم شدن

 • ignorance

 • جهل

 • question

 • سوال

 • quiet

 • ساکت

 • silence

 • سکوت

 • vagueness

 • ابهام

 • misunderstanding

 • سوء تفاهم

 • suppression

 • سرکوب

 • denial

 • انکار

 • obfuscation

 • مبهم سازی

 • request

 • درخواست

 • misconception

 • تصور غلط

 • obscurity

 • ابهام

 • synonyms of

 • clarification

 • شفاف سازی

 • description

 • شرح

 • elucidation

 • روشنگری

 • exposition

 • نمایشگاه

 • explication

 • توضیح

 • expounding

 • توضیح دادن

 • illustration

 • تصویر

 • definition

 • تعریف

 • demonstration

 • تظاهرات

 • elaboration

 • پیچیدگی

 • interpretation

 • تفسیر

 • report

 • گزارش

 • breakdown

 • درهم شکستن

 • brief

 • مختصر

 • commentary

 • تفسیر

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی