ترجمه
حذف

extra

اضافی

adjective

صفت

UK : ˈek.strə

US : ˈek.strə

google image of extra

extra image / تصویر
extra image / تصویر
extra image / تصویر
extra image / تصویر
extra image / تصویر

Description of extra

SENTENCE of extra

 • opposite of

 • required

 • ضروری

 • obligatory

 • واجب

 • compulsory

 • اجباری

 • mandatory

 • اجباری

 • necessary

 • لازم است

 • normal

 • طبیعی

 • basic

 • پایه ای

 • needed

 • مورد نیاز است

 • requisite

 • مورد نیاز

 • common

 • مشترک

 • main

 • اصلی

 • essential

 • ضروری است

 • usual

 • معمولی

 • commonplace

 • عادی

 • important

 • مهم

 • synonyms of

 • additional

 • اضافی

 • more

 • بیشتر

 • added

 • اضافه

 • excess

 • اضافی

 • further

 • به علاوه

 • redundant

 • زائد

 • supplemental

 • مکمل

 • supplementary

 • مکمل

 • surplus

 • مازاد

 • extraneous

 • خارجی

 • superfluous

 • زیادی

 • fresh

 • تازه

 • needless

 • بی نیاز

 • unnecessary

 • غیر ضروری

 • leftover

 • پس مانده غذا

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی