ترجمه
حذف

eye

چشم

noun

اسم

UK : aɪ

US : aɪ

google image of eye

eye image / تصویر
eye image / تصویر
eye image / تصویر
eye image / تصویر
eye image / تصویر

Description of eye

SENTENCE of eye

 • opposite of

 • disbelief

 • ناباوری

 • disinclination

 • بی میلی

 • indifference

 • بی تفاوتی

 • dislike

 • دوست نداشتن

 • aversion

 • بیزاری

 • hatred

 • نفرت

 • loathing

 • نفرت

 • disapproval

 • عدم تایید

 • hate

 • نفرت

 • disgust

 • انزجار

 • repugnance

 • نفرت

 • objection

 • اعتراض

 • disdain

 • تحقیر

 • abomination

 • عمل شنیع

 • mislike

 • ناپسند

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی