ترجمه
حذف

fair

نمایشگاه

adjective

صفت

UK : feər

US : fer

google image of fair

fair image / تصویر
fair image / تصویر
fair image / تصویر
fair image / تصویر
fair image / تصویر

Description of fair

SENTENCE of fair

 • opposite of

 • biased

 • جانبدارانه

 • inequitable

 • ناعادلانه

 • one-sided

 • یک طرفه

 • partial

 • جزئي

 • partisan

 • پارتیزان

 • prejudiced

 • متعصب

 • unfair

 • غیر منصفانه

 • unjust

 • ناعادلانه

 • nonobjective

 • غیر عینی

 • bad

 • بد

 • bigoted

 • متعصب

 • discriminatory

 • تبعیض آمیز

 • dishonest

 • متقلب

 • deceitful

 • فریبنده

 • decided

 • تصمیم گرفت

 • synonyms of

 • just

 • فقط

 • impartial

 • بی طرف

 • unbiased

 • بی طرفانه

 • unprejudiced

 • بدون پیش داوری

 • equitable

 • منصفانه

 • objective

 • هدف، واقعگرایانه

 • even-handed

 • یکدست

 • upright

 • عمودی

 • dispassionate

 • بی عاطفه

 • honest

 • صادقانه

 • square

 • مربع

 • trustworthy

 • قابل اعتماد

 • honourableUK

 • محترم انگلستان

 • legitimate

 • مشروع

 • proper

 • مناسب

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی