ترجمه
حذف

fence

حصار

noun

اسم

UK : fens

US : fens

google image of fence

fence image / تصویر
fence image / تصویر
fence image / تصویر
fence image / تصویر
fence image / تصویر

Description of fence

SENTENCE of fence

 • synonyms of

 • barrier

 • مانع

 • railing

 • نرده

 • hedge

 • پرچین

 • bar

 • بار

 • rail

 • ریل

 • block

 • مسدود کردن

 • paling

 • رنگ پریدگی

 • stop

 • متوقف کردن

 • wall

 • دیوار

 • hedgerow

 • پرچین

 • roadblock

 • راه بند

 • partition

 • تقسیم بندی

 • screen

 • صفحه نمایش

 • balustrade

 • نرده

 • boundary

 • مرز

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی