ترجمه
حذف

first

اولین

ordinal number

شماره ترتیبی

UK : ˈfɜːst

US : ˈfɝːst

google image of first

first image / تصویر
first image / تصویر
first image / تصویر
first image / تصویر
first image / تصویر

Description of first

SENTENCE of first

 • opposite of

 • final

 • نهایی

 • last

 • آخر

 • ultimate

 • نهایی

 • ending

 • پایان دادن

 • latest

 • آخرین

 • latter

 • دومی

 • bottommost

 • پایین ترین

 • concluding

 • نتیجه گیری

 • end

 • پایان

 • endmost

 • نهایی ترین

 • terminal

 • پایانه

 • terminating

 • خاتمه دادن

 • closing

 • بسته شدن

 • culminating

 • اوج می گیرد

 • finishing

 • به پایان رساندن

 • synonyms of

 • earliest

 • اولین

 • initial

 • اولیه

 • original

 • اصلی

 • introductory

 • مقدماتی

 • maiden

 • دوشیزه

 • opening

 • افتتاح

 • starting

 • راه افتادن

 • foremost

 • در درجه نخست

 • foundational

 • بنیادین

 • headmost

 • اصلی ترین

 • inaugural

 • افتتاحیه

 • initiatory

 • آغازگر

 • leadoff

 • سرب

 • pioneer

 • پیشگام

 • premier

 • نخست وزیر

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی