ترجمه
حذف

flight

پرواز

noun

اسم

UK : flaɪt

US : flaɪt

google image of flight

flight image / تصویر
flight image / تصویر
flight image / تصویر
flight image / تصویر
flight image / تصویر

Description of flight

SENTENCE of flight

 • opposite of

 • standing

 • ایستاده

 • stay

 • ماندن

 • staying

 • ماندن

 • waiting

 • در انتظار

 • retreat

 • عقب نشینی

 • arrival

 • ورود

 • coming

 • آینده

 • stay

 • ماندن

 • meeting

 • ملاقات

 • advance

 • پیشرفت

 • continuation

 • ادامه

 • reclamation

 • احیاء مجدد

 • approval

 • تصویب

 • ratification

 • تصویب

 • staying

 • ماندن

 • synonyms of

 • flying

 • پرواز کردن

 • volitation

 • اراده

 • soaring

 • اوج گرفتن

 • gliding

 • سر خوردن

 • shuttle

 • شاتل

 • winging

 • بال زدن

 • aviation

 • هواپیمایی

 • aeronautics

 • هوانوردی

 • air travel

 • مسافرت هوایی

 • ascent

 • صعود

 • ascension

 • عروج

 • launch

 • راه اندازی

 • lift

 • بلند کردن

 • rise

 • صعود کردن

 • ascending

 • صعودی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی