ترجمه
حذف

former

سابق

adjective

صفت

UK : ˈfɔː.mər

US : ˈfɔːr.mɚ

google image of former

former image / تصویر
former image / تصویر
former image / تصویر
former image / تصویر
former image / تصویر

Description of former

SENTENCE of former

 • synonyms of

 • erstwhile

 • در گذشته

 • foregoing

 • فوق

 • late

 • دیر

 • previous

 • قبلی

 • sometime

 • چند وقت

 • one-time

 • سر وقت

 • antecedent

 • پیشین

 • ex-

 • سابق-

 • preceding

 • قبلی

 • prior

 • قبل

 • quondam

 • مشکل

 • earlier

 • زودتر

 • old

 • قدیمی

 • past

 • گذشته

 • whilom

 • در حالی که

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی