ترجمه
حذف

foundation

پایه

noun

اسم

UK : faʊnˈdeɪ.ʃən

US : faʊnˈdeɪ.ʃən

google image of foundation

foundation image / تصویر
foundation image / تصویر
foundation image / تصویر
foundation image / تصویر
foundation image / تصویر

Description of foundation

SENTENCE of foundation

 • synonyms of

 • base

 • پایه

 • footing

 • پایه

 • underpinning

 • زیرسازی

 • bedrock

 • سنگ بستر

 • bottom

 • پایین

 • substructure

 • زیرسازی

 • groundwork

 • زمینه سازی

 • foot

 • پا

 • basis

 • اساس

 • cornerstone

 • سنگ زاویه، سنگ گوشه

 • ground

 • زمین

 • infrastructure

 • زیر ساخت

 • keystone

 • سنگ کلید

 • platform

 • سکو

 • root

 • ریشه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی