ترجمه
حذف

fourth

چهارم

ordinal number

شماره ترتیبی

UK : fɔːθ

US : fɔːrθ

google image of fourth

fourth image / تصویر
fourth image / تصویر
fourth image / تصویر
fourth image / تصویر
fourth image / تصویر

Description of fourth

SENTENCE of fourth

 • opposite of

 • disfavorUS

 • نارضایتی آمریکا

 • disfavourUK

 • نارضایتی انگلستان

 • mercilessness

 • بی رحمی

 • whole

 • کل

 • synonyms of

 • quarter

 • ربع

 • twenty-five percent

 • بیست و پنج درصد

 • quartern

 • ربع

 • quartile

 • چارک

 • quad

 • چهار

 • quadrant

 • ربع

 • part

 • بخش

 • portion

 • بخش

 • section

 • بخش

 • division

 • تقسیم

 • farthing

 • دور زدن

 • one-fourth

 • یک چهارم

 • fourth gear

 • دنده چهارم

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی