ترجمه
حذف

function

عملکرد

noun

اسم

UK : ˈfʌŋk.ʃən

US : ˈfʌŋk.ʃən

google image of function

function image / تصویر
function image / تصویر
function image / تصویر
function image / تصویر
function image / تصویر

Description of function

SENTENCE of function

 • opposite of

 • uselessness

 • بی فایده بودن

 • pointlessness

 • بی هدفی

 • futility

 • بیهودگی

 • impracticality

 • غیر عملی بودن

 • inoperability

 • عدم عملکرد

 • unserviceableness

 • غیر قابل استفاده بودن

 • unusableness

 • غیر قابل استفاده بودن

 • ineffectualness

 • بی اثر بودن

 • inefficacy

 • ناکارآمدی

 • ineffectiveness

 • بی اثر بودن

 • ineffectuality

 • بی اثر بودن

 • inadequacy

 • بی کفایتی

 • incompetence

 • بی کفایتی

 • ineptness

 • ناتوانی

 • worthlessness

 • بی ارزشی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی