word - لغت

furnishes || تجهیز می کند

part of speech - بخش گفتار

N/A || N/A

spell - تلفظ

ˈfɜː.nɪʃ

UK :

ˈfɝː.nɪʃ

US :

family - خانواده

google image

نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [furnishes] در گوگل

description - توضیح

example - مثال

 • They've furnished the room very simply.


  آنها اتاق را بسیار ساده مبله کرده اند.

 • They furnished their home with antiques.


  آنها خانه خود را با عتیقه جات تجهیز کردند.

 • Jeanne’s catering company furnished all the food for the party.


  شرکت کترینگ جین تمام غذای مهمانی را فراهم کرد.

 • furnish information/details


  ارائه اطلاعات/جزئیات


 • هدف ما ارائه تمام راه حل های IP به مشتریان تجاری خود است.


 • صندوق ممکن است اطلاعاتی در مورد نتایج سرمایه گذاری خود در گزارش های ارائه شده به سهامداران فعلی یا بالقوه درج کند.

 • renovation and furnishing costs


  هزینه های بازسازی و مبلمان

 • The apartment was sold fully furnished for $1.3 million.


  آپارتمان با مبله کامل به قیمت 1.3 میلیون دلار فروخته شد.

synonyms - مترادف

 • provides


  فراهم می کند

 • prepares


  آماده می کند

 • equips


  تجهیز می کند

 • implements


  اجرا می کند


 • در دسترس قرار می دهد

 • plans


  برنامه ها

 • accommodates


  جای می دهد

 • arranges for


  ترتیب می دهد

 • procures


  تهیه می کند

 • readies


  می افزاید

 • adds


  پیشرفت ها

 • advances


  اختصاص می دهد

 • allocates


  قبل از

 • allots


  را به وجود می آورد

 • antes up


  می آید تا با

 • assigns


  توزیع می کند

 • brings forth


  اهدا می کند


 • گسترش می یابد

 • distributes


  مناسب است

 • donates


  متناسب است

 • extends


  چنگال ها خارج می شوند

 • fits


  مسائل

 • fits out


  می گذارد

 • forks out


  وام می دهد

 • issues


  خطوط

 • lays out


  قطعات با

 • lends


  پونی ها بالا

 • lines


  را مطرح می کند

 • parts with  Warning: Undefined array key 28 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 529

 • ponies up  Warning: Undefined array key 29 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 529 • Warning: Undefined array key 30 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 529

antonyms - متضاد

 • withholds


  نگه می دارد

 • holds


  دارای

 • denies


  تکذیب می کند

 • refuses


  امتناع می کند

 • retains


  حفظ می کند

 • deducts


  کسر می کند

 • disallows


  اجازه نمی دهد

 • holds back


  عقب نگه می دارد

 • detains


  بازداشت می کند

 • disapproves


  را تایید نمی کند

 • dispossesses


  سلب مالکیت می کند

 • expropriates


  مصادره می کند

 • inhibits


  مهار می کند

 • keeps


  سرکوب می کند

 • represses


  اسباب کشی می کند

 • unfurnishes


  پنهان می کند

 • conceals


  ادامه می دهد

 • hides


  ذخایر

 • conserves


  ذخیره می کند

 • keeps back


  واگذار می کند

 • keeps up


  دریافت می کند

 • maintains


  طول می کشد

 • preserves


  ساده برگ می کند

 • reserves


  لباس را در می آورد

 • saves


  ضایعات

 • divests  Warning: Undefined array key 25 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • receives  Warning: Undefined array key 26 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • takes  Warning: Undefined array key 27 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • leaves plain  Warning: Undefined array key 28 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • unclothes  Warning: Undefined array key 29 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589

 • wastes  Warning: Undefined array key 30 in /home/iddqdir/public_html/wp-content/themes/hvar_theme/themplates/single.php on line 589