ترجمه
حذف

furniture

مبلمان

noun

اسم

UK : ˈfɜː.nɪ.tʃər

US : ˈfɝː.nɪ.tʃɚ

google image of furniture

furniture image / تصویر
furniture image / تصویر
furniture image / تصویر
furniture image / تصویر
furniture image / تصویر

Description of furniture

SENTENCE of furniture

 • opposite of

 • synonyms of

 • furnishings

 • اثاثیه

 • things

 • چیزها

 • movables

 • منقول

 • equipment

 • تجهیزات

 • stuff

 • چیز

 • paraphernalia

 • لوازم جانبی

 • appointments

 • قرار ملاقات ها

 • effects

 • اثرات

 • chattels

 • احشام، برده زرخرید

 • goods

 • کالاها

 • moveables

 • قابل جابجایی

 • fixtures

 • وسایل

 • possessions

 • اموال

 • fittings

 • اتصالات

 • cabinetwork

 • کابینت کاری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی