ترجمه
حذف

generally

بطور کلی

adverb

قید

UK : ˈdʒen.ə r.əl.i

US : ˈdʒen.ə r.əl.i

google image of generally

generally image / تصویر
generally image / تصویر
generally image / تصویر
generally image / تصویر
generally image / تصویر

Description of generally

SENTENCE of generally

 • opposite of

 • unusually

 • غیرعادی

 • abnormally

 • غیر عادی

 • atypically

 • غیر معمول

 • extraordinarily

 • فوق العاده

 • occasionally

 • گاه و بیگاه

 • uncommonly

 • غیر معمول

 • untypically

 • غیر معمول

 • rarely

 • به ندرت

 • exactly

 • دقیقا

 • particularly

 • به ویژه

 • seldom

 • به ندرت

 • sometimes

 • گاهی

 • specifically

 • به طور مشخص

 • periodically

 • به صورت دوره ای

 • infrequently

 • به ندرت

 • synonyms of

 • normally

 • به طور معمول

 • mostly

 • اغلب

 • mainly

 • به طور عمده

 • typically

 • معمولا

 • usually

 • معمولا

 • commonly

 • معمولا

 • ordinarily

 • به طور معمول

 • predominantly

 • عمدتا

 • regularly

 • به طور منظم

 • customarily

 • به طور معمول

 • habitually

 • بر حسب عادت

 • principally

 • اصولا

 • conventionally

 • به صورت متعارف

 • overall

 • به طور کلی

 • chiefly

 • عمدتا

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی