ترجمه
حذف

giant

غول

noun

اسم

UK : ˈdʒaɪ.ənt

US : ˈdʒaɪ.ənt

google image of giant

giant image / تصویر
giant image / تصویر
giant image / تصویر
giant image / تصویر
giant image / تصویر

Description of giant

SENTENCE of giant

 • opposite of

 • tiny

 • کوچک

 • micro

 • کوچک

 • microscopic

 • میکروسکوپی

 • little

 • مقدار کمی

 • microscopical

 • میکروسکوپی

 • miniature

 • مینیاتوری

 • minuscule

 • کوچک

 • puny

 • ضعیف

 • mini

 • مینی

 • minuscular

 • کوچک

 • petite

 • ریزه

 • atomic

 • اتمی

 • baby

 • عزیزم

 • imperceptible

 • نامحسوس

 • minute

 • دقیقه

 • synonyms of

 • huge

 • بزرگ

 • enormous

 • عظیم

 • colossal

 • غول آسا

 • gigantic

 • غول پیکر

 • immense

 • عظیم

 • vast

 • وسیع

 • mammoth

 • ماموت

 • tremendous

 • عظیم

 • monstrous

 • هیولا

 • monumental

 • بسیار بزرگ و مهم

 • titanic

 • تایتانیک

 • elephantine

 • فیل

 • gargantuan

 • غول پیکر

 • great

 • عالی

 • mountainous

 • کوهستانی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی