ترجمه
حذف

gift

هدیه

noun

اسم

UK : ɡɪft

US : ɡɪft

google image of gift

gift image / تصویر
gift image / تصویر
gift image / تصویر
gift image / تصویر
gift image / تصویر

Description of gift

SENTENCE of gift

 • opposite of

 • reject

 • رد کردن

 • castaway

 • مرده

 • rejection

 • طرد شدن

 • castoff

 • castoff

 • discard

 • دور انداختن

 • inability

 • عجز

 • incapacity

 • ناتوانی

 • ineptitude

 • ناتوانی

 • incompetence

 • بی کفایتی

 • ineptness

 • ناتوانی

 • failure

 • شکست

 • forfeit

 • از دست دادن

 • impotence

 • ناتوانی جنسی

 • lack

 • عدم

 • loss

 • ضرر - زیان

 • synonyms of

 • donation

 • اهدا

 • present

 • حاضر

 • contribution

 • مشارکت

 • largesse

 • بزرگی

 • offering

 • ارائه

 • bestowal

 • عطا کردن

 • endowment

 • وقف

 • boon

 • ببخشید

 • grant

 • اعطا کردن

 • alms

 • صدقه

 • benefaction

 • احسان

 • bonus

 • جایزه

 • bounty

 • فضل

 • charity

 • خیریه

 • gratuity

 • پاداش

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی