ترجمه
حذف

given

داده شده

verb

فعل

UK : ˈɡɪv.ən

US : ˈɡɪv.ən

google image of given

given image / تصویر
given image / تصویر
given image / تصویر
given image / تصویر
given image / تصویر

Description of given

SENTENCE of given

 • opposite of

 • unspecified

 • نامشخص

 • unstated

 • بیان نشده

 • unspoken

 • ناگفته

 • unsaid

 • ناگفته

 • unexpressed

 • بیان نشده

 • silent

 • بی صدا

 • undeclared

 • اعلام نشده

 • unuttered

 • ناگفته

 • unvoiced

 • بدون صدا

 • unarticulated

 • بیان نشده

 • unavowed

 • ناخوانده

 • unmentioned

 • ذکر نشده

 • unacknowledged

 • تایید نشده

 • inarticulate

 • بی بیان

 • muted

 • خاموش

 • synonyms of

 • inclined

 • شیب دار

 • prone

 • دمر

 • apt

 • apt

 • liable

 • مسئول

 • disposed

 • بیرون انداخته شده

 • likely

 • احتمال دارد

 • predisposed

 • مستعد

 • inured

 • بیمه شده

 • tending

 • گرايش

 • addicted

 • معتاد

 • obsessed

 • غرق

 • in the habit of

 • عادت داشتن به

 • ready

 • آماده

 • subject

 • موضوع

 • willing

 • مایل بودن

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی