ترجمه
حذف

grand

بزرگ

adjective

صفت

UK : ɡrænd

US : ɡrænd

google image of grand

grand image / تصویر
grand image / تصویر
grand image / تصویر
grand image / تصویر
grand image / تصویر

Description of grand

SENTENCE of grand

 • opposite of

 • unimpressive

 • بی تاثیر

 • inferior

 • پست تر

 • unimposing

 • بی تحمیل

 • insignificant

 • ناچیز

 • modest

 • فروتن

 • average

 • میانگین

 • lilliputian

 • لیلیپوت

 • ordinary

 • معمولی

 • undignified

 • بی شرف

 • uninspiring

 • بی انگیزه

 • mediocre

 • متوسط

 • unimportant

 • بی اهمیت

 • trivial

 • بدیهی

 • small

 • کم اهمیت

 • diminutive

 • کاهنده

 • synonyms of

 • glorious

 • با شکوه

 • imposing

 • تحمیل کننده

 • magnificent

 • باشکوه

 • majestic

 • با شکوه

 • impressive

 • چشمگیر

 • splendid

 • عالی

 • stately

 • باشکوه

 • noble

 • نجیب

 • striking

 • قابل توجه، برجسته، موثر

 • superb

 • عالی

 • eminent

 • برجسته

 • grandiose

 • بزرگ

 • palatial

 • قصری

 • august

 • اوت

 • fine

 • خوب

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی