ترجمه
حذف

guarantee

ضمانت

noun

اسم

UK : ˌɡær.ənˈtiː

US : ˌɡer.ənˈtiː

google image of guarantee

guarantee image / تصویر
guarantee image / تصویر
guarantee image / تصویر
guarantee image / تصویر
guarantee image / تصویر

Description of guarantee

SENTENCE of guarantee

 • opposite of

 • breach

 • رخنه

 • contravention

 • تخلف

 • infraction

 • تخلف

 • infringement

 • نقض

 • noncompliance

 • عدم انطباق

 • nonobservance

 • عدم رعایت

 • transgression

 • تخلف

 • violation

 • نقض

 • dereliction

 • مهجوریت

 • disobedience

 • نافرمانی

 • betrayal

 • خیانت

 • breaking

 • شکستن

 • defiance

 • سرپیچی

 • non-observance

 • عدم رعایت

 • break

 • زنگ تفريح

 • synonyms of

 • assurance

 • اطمینان

 • pledge

 • سوگند - تعهد

 • promise

 • وعده

 • word

 • کلمه

 • contract

 • قرارداد

 • covenant

 • میثاق

 • oath

 • سوگند - دشنام

 • vow

 • نذر

 • warranty

 • ضمانتنامه

 • affirmation

 • تایید

 • avowal

 • اقرار

 • bond

 • رابطه، رشته

 • deal

 • معامله

 • guaranty

 • گارانتی

 • agreement

 • توافق

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی