ترجمه
حذف

guess

حدس بزن

verb

فعل

UK : ɡes

US : ɡes

google image of guess

guess image / تصویر
guess image / تصویر
guess image / تصویر
guess image / تصویر
guess image / تصویر

Description of guess

SENTENCE of guess

 • synonyms of

 • estimate

 • تخمین زدن

 • conjecture

 • حدس

 • calculate

 • محاسبه

 • predict

 • پیش بینی

 • fathom

 • درک

 • hypothesiseUK

 • hypothesiseUK

 • hypothesizeUS

 • hypothesizeUS

 • judge

 • قضاوت کنید

 • postulate

 • فرض

 • reckon

 • حساب کنید

 • speculate

 • حدس و گمان

 • gaugeUK

 • سنج UK

 • surmise

 • حدس و گمان

 • approximate

 • تقریبی

 • deduce

 • استنباط

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی