ترجمه
حذف

habit

عادت داشتن

noun

اسم

UK : ˈhæb.ɪt

US : ˈhæb.ɪt

google image of habit

habit image / تصویر
habit image / تصویر
habit image / تصویر
habit image / تصویر
habit image / تصویر

Description of habit

SENTENCE of habit

 • opposite of

 • deviation

 • انحراف

 • departure

 • عزیمت، خروج

 • digression

 • انحراف

 • deviance

 • انحراف

 • deviancy

 • انحراف

 • diversion

 • انحراف

 • divagation

 • انحراف

 • divergence

 • واگرایی

 • divergency

 • واگرایی

 • nonconformity

 • عدم انطباق

 • straying

 • سرگردان

 • veering

 • منحرف

 • shift

 • تغییر مکان

 • irregularity

 • بی نظمی

 • change

 • تغییر دادن

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی