ترجمه
حذف

hip

باسن

noun

اسم

UK : hɪp

US : hɪp

google image of hip

hip image / تصویر
hip image / تصویر
hip image / تصویر
hip image / تصویر
hip image / تصویر

Description of hip

SENTENCE of hip

 • opposite of

 • unfashionable

 • غیر مد

 • out

 • بیرون

 • uncool

 • غیر خنک

 • dowdy

 • نازنین

 • outmoded

 • منسوخ شده

 • styleless

 • بی سبک

 • unchic

 • ناخوشایند

 • unhip

 • باز کردن هیپ

 • unmodish

 • غیر اصلاح

 • unpopular

 • غیر محبوب

 • unstylish

 • بی شیک

 • untrendy

 • غیر مرسوم

 • dull

 • کدر

 • old

 • قدیمی

 • old-fashioned

 • سبک قدیمی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی