ترجمه
حذف

hold

نگه دارید

verb

فعل

UK : həʊld

US : hoʊld

google image of hold

hold image / تصویر
hold image / تصویر
hold image / تصویر
hold image / تصویر
hold image / تصویر

Description of hold

SENTENCE of hold

 • opposite of

 • release

 • رهایی

 • relinquish

 • رها کردن

 • surrender

 • تسلیم شدن

 • liberate

 • آزاد کردن

 • free

 • رایگان

 • loosen

 • شل کردن

 • drop

 • رها کردن

 • loose

 • شل

 • unfasten

 • باز کردن

 • unloosen

 • باز کردن

 • lose

 • از دست دادن

 • undo

 • لغو کردن

 • unhand

 • بی دست

 • give

 • دادن

 • offer

 • پیشنهاد

 • synonyms of

 • grip

 • گرفتن

 • bear

 • خرس

 • clasp

 • گیره

 • grasp

 • فهم

 • clench

 • فشردن

 • clutch

 • کلاچ

 • carry

 • حمل

 • own

 • خود

 • possess

 • در اختیار داشتن

 • have

 • دارند

 • cling to

 • چسبیدن به

 • command

 • فرمان

 • take

 • گرفتن

 • adhere

 • پایبند

 • clinch

 • گیره

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی