ترجمه
حذف

husband

شوهر

noun

اسم

UK : ˈhʌz.bənd

US : ˈhʌz.bənd

google image of husband

husband image / تصویر
husband image / تصویر
husband image / تصویر
husband image / تصویر
husband image / تصویر

Description of husband

SENTENCE of husband

 • synonyms of

 • hubby

 • شوهر

 • man

 • مرد

 • partner

 • شریک

 • bridegroom

 • داماد

 • mate

 • رفیق

 • spouse

 • همسر

 • beau

 • زیبا

 • consort

 • همسر

 • groom

 • داماد

 • boyfriend

 • دوست پسر

 • helpmate

 • همکار

 • mister

 • آقا

 • old man

 • پیرمرد

 • bidie-in

 • بیدی در

 • helpmeet

 • جلسه کمکی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی