ترجمه
حذف

immigrant

مهاجر

noun

اسم

UK : ˈɪm.ɪ.ɡrənt

US : ˈɪm.ə.ɡrənt

google image of immigrant

immigrant image / تصویر
immigrant image / تصویر
immigrant image / تصویر
immigrant image / تصویر
immigrant image / تصویر

Description of immigrant

SENTENCE of immigrant

 • opposite of

 • nonimmigrant

 • غیر مهاجر

 • citizen

 • شهروند

 • emigrant

 • مهاجر

 • local

 • محلی

 • national

 • ملی

 • native

 • بومی

 • resident

 • مقیم

 • countryman

 • هموطن

 • nationalist

 • ملی گرا

 • inhabitant

 • مقیم

 • dweller

 • ساکن

 • insider

 • خودی

 • leave

 • ترک کردن

 • nonmigrant

 • غیر مهاجر

 • nonmigratory

 • غیر مهاجر

 • synonyms of

 • settler

 • شهرک نشین

 • incomer

 • درآمد

 • foreigner

 • خارجی

 • alien

 • بیگانه

 • emigrant

 • مهاجر

 • newcomer

 • تازه وارد

 • stranger

 • غریبه

 • outsider

 • خارجی

 • migrant

 • مهاجر

 • colonist

 • استعمارگر

 • coloniserUK

 • استعمارگر انگلستان

 • colonizerUS

 • استعمارگر ایالات متحده

 • pioneer

 • پیشگام

 • refugee

 • پناهنده

 • expatriate

 • مهاجر

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی