ترجمه
حذف

incentive

مشوق

noun

اسم

UK : ɪnˈsen.tɪv

US : ɪnˈsen.t̬ɪv

google image of incentive

incentive image / تصویر
incentive image / تصویر
incentive image / تصویر
incentive image / تصویر
incentive image / تصویر

Description of incentive

SENTENCE of incentive

 • opposite of

 • disincentive

 • بازدارنده

 • deterrent

 • بازدارنده

 • discouragement

 • دلسردی

 • counterincentive

 • ضد انگیزه

 • dissuasion

 • منصرف کردن

 • hindrance

 • مانع

 • turn-off

 • خاموش کردن

 • repulsion

 • دافعه

 • block

 • مسدود کردن

 • disgust

 • انزجار

 • prevention

 • جلوگیری

 • curb

 • محدود کردن

 • dislike

 • دوست نداشتن

 • hate

 • نفرت

 • depressant

 • افسرده

 • synonyms of

 • motivation

 • انگیزه

 • spur

 • تحریک

 • stimulus

 • محرک

 • encouragement

 • تشویق

 • impetus

 • انگیزه

 • inducement

 • انگیزه

 • motive

 • انگیزه

 • stimulant

 • محرک

 • impulse

 • تکانه

 • stimulation

 • تحریک

 • urge

 • اصرار

 • bait

 • طعمه

 • carrot

 • هویج

 • enticement

 • اغوا کردن

 • lure

 • طعمه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی