ترجمه
حذف

independent

مستقل

adjective

صفت

UK : ˌɪn.dɪˈpen.dənt

US : ˌɪn.dɪˈpen.dənt

google image of independent

independent image / تصویر
independent image / تصویر
independent image / تصویر
independent image / تصویر
independent image / تصویر

Description of independent

SENTENCE of independent

 • opposite of

 • dependent

 • وابسته

 • conditional

 • مشروط

 • contingent

 • مشروط

 • subject

 • موضوع

 • depending

 • بسته به

 • relative

 • نسبت فامیلی

 • reliant

 • متکی

 • aligned

 • هم راستا

 • determined

 • مشخص

 • provisory

 • موقت

 • tentative

 • آزمایشی

 • tied

 • گره خورده است

 • relying

 • با تکیه

 • partial

 • جزئي

 • controlled

 • کنترل می شود

 • synonyms of

 • detached

 • جدا

 • impartial

 • بی طرف

 • neutral

 • خنثی

 • objective

 • هدف، واقعگرایانه

 • just

 • فقط

 • unbiased

 • بی طرفانه

 • unprejudiced

 • بدون پیش داوری

 • disinterested

 • بی علاقه

 • dispassionate

 • بی عاطفه

 • equitable

 • منصفانه

 • fair

 • نمایشگاه

 • even-handed

 • یکدست

 • equal

 • برابر

 • fair-minded

 • منصف

 • uninvolved

 • غیر درگیر

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی