ترجمه
حذف

industry

صنعت

noun

اسم

UK : ˈɪn.də.stri

US : ˈɪn.də.stri

google image of industry

industry image / تصویر
industry image / تصویر
industry image / تصویر
industry image / تصویر
industry image / تصویر

Description of industry

SENTENCE of industry

 • opposite of

 • idleness

 • بیکاری، تنبلی

 • laziness

 • تنبلی

 • lethargy

 • بی حالی

 • unemployment

 • بیکاری

 • worthlessness

 • بی ارزشی

 • disregard

 • بی توجهی

 • neglect

 • بی توجهی

 • negligence

 • غفلت

 • ignorance

 • جهل

 • carelessness

 • سهل انگاری - بی دقتی

 • indolence

 • بی حالی

 • thoughtlessness

 • بی فکری

 • inattention

 • بی توجهی

 • apathy

 • بی تفاوتی

 • indifference

 • بی تفاوتی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی