ترجمه
حذف

intensity

شدت

noun

اسم

UK : ɪnˈten.sə.ti

US : ɪnˈten.sə.t̬i

google image of intensity

intensity image / تصویر
intensity image / تصویر
intensity image / تصویر
intensity image / تصویر
intensity image / تصویر

Description of intensity

SENTENCE of intensity

 • opposite of

 • feebleness

 • ضعف

 • mildness

 • ملایمت

 • weakness

 • ضعف

 • calm

 • آرام

 • calmness

 • آرامش

 • dullness

 • کسلی

 • ease

 • سهولت

 • enervation

 • انرژی

 • happiness

 • شادی

 • idleness

 • بیکاری، تنبلی

 • inactivity

 • عدم فعالیت

 • laziness

 • تنبلی

 • lethargy

 • بی حالی

 • moderation

 • اعتدال

 • peace

 • صلح

 • synonyms of

 • force

 • زور

 • power

 • قدرت

 • severity

 • شدت

 • strength

 • استحکام - قدرت

 • extremity

 • حد نهایی

 • ferocity

 • وحشیگری

 • potency

 • قدرت

 • acuteness

 • حاد بودن

 • concentration

 • تمرکز

 • greatness

 • عظمت

 • magnitude

 • اندازه

 • powerfulness

 • قدرت

 • forcefulness

 • نیرومندی

 • harshness

 • سختی

 • intenseness

 • شدت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی