ترجمه
حذف

interaction

اثر متقابل

noun

اسم

UK : ˌɪn.təˈræk.ʃən

US : ˌɪn.t̬ɚˈræk.ʃən

google image of interaction

interaction image / تصویر
interaction image / تصویر
interaction image / تصویر
interaction image / تصویر
interaction image / تصویر

Description of interaction

SENTENCE of interaction

 • opposite of

 • noninteraction

 • عدم تعامل

 • nonintercourse

 • غیر مقاربتی

 • lack of interaction

 • عدم تعامل

 • discord

 • اختلاف

 • divorce

 • طلاق

 • separation

 • جدایش، جدایی

 • avoidance

 • اجتناب

 • distance

 • فاصله

 • distancing

 • فاصله گرفتن

 • shunning

 • دوری جستن

 • eschewal

 • اجتناب

 • elusion

 • گریز

 • eschewing

 • فرار کردن

 • remoteness

 • دور بودن

 • eluding

 • فرار کردن

 • synonyms of

 • interplay

 • متقابل

 • interactivity

 • تعامل

 • interface

 • رابط

 • collaboration

 • همکاری

 • dealings

 • معاملات

 • intercourse

 • ارتباط جنسی

 • synergy

 • هم افزایی

 • association

 • اتحادیه

 • communication

 • ارتباط

 • contact

 • مخاطب

 • cooperation

 • مشارکت

 • relation

 • رابطه

 • relations

 • روابط

 • interactiveness

 • تعاملی بودن

 • intercommunication

 • ارتباط داخلی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی