ترجمه
حذف

interview

مصاحبه

noun

اسم

UK : ˈɪn.tə.vjuː

US : ˈɪn.t̬ɚ.vjuː

google image of interview

interview image / تصویر
interview image / تصویر
interview image / تصویر
interview image / تصویر
interview image / تصویر

Description of interview

SENTENCE of interview

 • opposite of

 • silence

 • سکوت

 • quiet

 • ساکت

 • hush

 • ساکت کردن

 • still

 • هنوز

 • reticence

 • سکوت

 • quiescence

 • سکون

 • speechlessness

 • بی زبانی

 • uncommunicativeness

 • عدم ارتباط

 • taciturnity

 • کم حرفی

 • inarticulateness

 • بی بیانی

 • quietude

 • سکوت

 • soundlessness

 • بی صدا بودن

 • quietness

 • سکوت

 • muteness

 • لال بودن

 • noiselessness

 • بی صدا

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی