ترجمه
حذف

investment

سرمایه گذاری

noun

اسم

UK : ɪnˈvest.mənt

US : ɪnˈvest.mənt

google image of investment

investment image / تصویر
investment image / تصویر
investment image / تصویر
investment image / تصویر
investment image / تصویر

Description of investment

SENTENCE of investment

 • opposite of

 • divestment

 • واگذاری

 • divestiture

 • واگذاری

 • debt

 • بدهی

 • deficit

 • کمبود

 • poverty

 • فقر

 • arrears

 • معوقه

 • arrearage

 • معوقه

 • debits

 • بدهی ها

 • liabilities

 • بدهی ها

 • liability

 • مسئولیت

 • handicap

 • معلول

 • disadvantage

 • عیب

 • drawback

 • اشکال

 • burden

 • بار

 • encumbrance

 • بار

 • synonyms of

 • capital

 • سرمایه، پایتخت

 • funding

 • منابع مالی

 • backing

 • پشتیبان

 • investing

 • سرمایه گذاری

 • contribution

 • مشارکت

 • financing

 • تامین مالی

 • outlay

 • هزینه

 • endowment

 • وقف

 • finance

 • دارایی، مالیه، سرمایه گذاری

 • funds

 • منابع مالی

 • grant

 • اعطا کردن

 • underwriting

 • پذیره نویسی

 • advance

 • پیشرفت

 • cash

 • پول نقد

 • deal

 • معامله

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی