ترجمه
حذف

journey

سفر

noun

اسم

UK : ˈdʒɜː.ni

US : ˈdʒɝː.ni

google image of journey

journey image / تصویر
journey image / تصویر
journey image / تصویر
journey image / تصویر
journey image / تصویر

Description of journey

SENTENCE of journey

 • opposite of

 • immobility

 • بی حرکتی

 • inaction

 • بی عملی

 • quiescence

 • سکون

 • inactivity

 • عدم فعالیت

 • indolence

 • بی حالی

 • stagnation

 • رکود

 • torpidity

 • تلاطم

 • immovability

 • بی حرکتی

 • motionlessness

 • بی حرکتی

 • rigidity

 • سختی

 • stillness

 • سکون

 • idleness

 • بیکاری، تنبلی

 • dormancy

 • خواب

 • inertness

 • بی تحرکی

 • laziness

 • تنبلی

 • synonyms of

 • adventure

 • ماجرا

 • campaign

 • پویش

 • expedition

 • اکسپدیشن

 • trip

 • سفر

 • voyage

 • سفر دریایی

 • venture

 • ریسک

 • pilgrimage

 • زیارت

 • course

 • دوره

 • quest

 • جستجو

 • crossing

 • عبور از

 • journeying

 • سفر

 • odyssey

 • اودیسه

 • travellingUK

 • مسافرت انگلستان

 • travelingUS

 • مسافرت ایالات متحده

 • exodus

 • خروج

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی