ترجمه
حذف

joy

شادی

noun

اسم

UK : dʒɔɪ

US : dʒɔɪ

google image of joy

joy image / تصویر
joy image / تصویر
joy image / تصویر
joy image / تصویر
joy image / تصویر

Description of joy

SENTENCE of joy

 • opposite of

 • misery

 • بدبختی

 • agony

 • عذاب

 • anguish

 • غم و اندوه

 • cheerlessness

 • بی نشاطی

 • dejection

 • دلتنگی

 • despondency

 • ناامیدی

 • disheartenment

 • دلسردی

 • dispiritedness

 • نا امیدی

 • doldrums

 • کسادی

 • downheartedness

 • دلتنگی

 • gloom

 • تاریکی

 • gloominess

 • تاریکی

 • plaintiveness

 • شاکی بودن

 • sufferance

 • رنج

 • unhappiness

 • ناراحتی

 • synonyms of

 • happiness

 • شادی

 • delight

 • لذت بسیار

 • bliss

 • سعادت

 • triumph

 • پیروزی

 • ecstasy

 • خلسه

 • felicity

 • سعادت

 • elation

 • تحقیر

 • enjoyment

 • لذت بردن

 • euphoria

 • رضایت

 • glee

 • شادی

 • cheerfulness

 • نشاط

 • exhilaration

 • نشاط

 • exuberance

 • شور و نشاط

 • exultation

 • شادی

 • joyfulness

 • شادی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی