ترجمه
حذف

junior

جوان

noun

اسم

UK : ˈdʒuː.ni.ər

US : ˈdʒuː.njɚ

google image of junior

junior image / تصویر
junior image / تصویر
junior image / تصویر
junior image / تصویر
junior image / تصویر

Description of junior

SENTENCE of junior

 • opposite of

 • senior

 • ارشد

 • greater

 • بزرگتر

 • higher

 • بالاتر

 • major

 • عمده

 • more

 • بیشتر

 • primary

 • اولیه

 • prime

 • نخست

 • superior

 • برتر

 • superordinate

 • مافوق

 • higher-ranking

 • رتبه بالاتر

 • elder

 • بزرگتر

 • first-class

 • اولین کلاس

 • first-rate

 • درجه یک

 • important

 • مهم

 • grander

 • بزرگتر

 • synonyms of

 • lower

 • پایین تر

 • minor

 • جزئی

 • lesser

 • کمتر

 • subordinate

 • تابع

 • inferior

 • پست تر

 • secondary

 • ثانوی

 • low-ranking

 • رتبه پایین

 • less

 • کمتر

 • lower-ranking

 • رتبه پایین تر

 • smaller

 • کوچکتر

 • sub-

 • زیر-

 • beneath

 • در زیر

 • under

 • زیر

 • low-grade

 • درجه کم

 • second

 • دومین

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی