ترجمه
حذف

kitchen

آشپزخانه

noun

اسم

UK : ˈkɪtʃ.ən

US : ˈkɪtʃ.ən

google image of kitchen

kitchen image / تصویر
kitchen image / تصویر
kitchen image / تصویر
kitchen image / تصویر
kitchen image / تصویر

Description of kitchen

SENTENCE of kitchen

 • opposite of

 • synonyms of

 • cookhouse

 • آشپزی

 • galley

 • گالری

 • kitchenette

 • آشپزخانه

 • scullery

 • قیچی

 • cookery

 • آشپزی

 • kitchen-diner

 • آشپزخانه - غذاخوری

 • bakehouse

 • نانوایی

 • bakery

 • نانوایی

 • caboose

 • کابوس

 • canteen

 • سالن غذاخوری

 • cuisine

 • غذا

 • eat-in

 • غذا خوردن

 • gallery

 • گالری

 • mess

 • بهم ریختگی

 • pantry

 • آبدارخانه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی