ترجمه
حذف

landscape

چشم انداز

noun

اسم

UK : ˈlænd.skeɪp

US : ˈlænd.skeɪp

google image of landscape

landscape image / تصویر
landscape image / تصویر
landscape image / تصویر
landscape image / تصویر
landscape image / تصویر

Description of landscape

SENTENCE of landscape

 • The garden has been designed to harmonize with the natural landscape.

 • این باغ به گونه ای طراحی شده است که با چشم انداز طبیعی هماهنگ باشد.

 • Here and there the rusted hulk of an abandoned car dots the landscape.

 • اینجا و آنجا بدنه زنگ زده یک ماشین رها شده چشم انداز را پر می کند.

 • As we journeyed south. the landscape became drier and rockier.

 • همانطور که ما به جنوب سفر کردیم. چشم انداز خشک تر و صخره تر شد.

 • The landscape was sheathed in ice.

 • منظره پوشیده از یخ بود.

 • The art students were told to sketch the landscape.

 • به دانشجویان هنر گفته شد که منظره را ترسیم کنند.

 • opposite of

 • skyscape

 • منظره آسمان

 • seascape

 • منظره دریا

 • marinescape

 • منظره دریایی

 • blindness

 • کوری

 • reality

 • واقعیت

 • hiding

 • قایم شدن

 • beauty

 • زیبایی

 • concealment

 • پنهان کاری

 • sky

 • آسمان

 • cloudiness

 • ابری

 • fogginess

 • مه گرفتگی

 • haziness

 • گیجی

 • duskiness

 • تاریکی

 • fuzziness

 • تیرگی

 • haze

 • مه

 • synonyms of

 • terrain

 • زمین

 • land

 • زمین

 • topography

 • توپوگرافی

 • countryside

 • حومه شهر

 • geography

 • جغرافیا

 • country

 • کشور

 • geomorphology

 • ژئومورفولوژی

 • chorography

 • کروگرافی

 • natural features

 • ویژگی های طبیعی

 • ground

 • زمین

 • turf

 • چمن

 • territory

 • قلمرو

 • soil

 • خاک

 • area

 • حوزه

 • landform

 • شکل زمین

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی